جهت حفظ سلامتی خود و اطرافیانمان به نکات بهداشتی توجه کنیم.