زن بی حجابی که در حال قدم زدن در خیابان های شهر بوشهر مشاهده شده بود و فیلم او در شبکه های مجازی جنجال به پا کرده بود دستگیر شد.


زن که کاملا بی حجاب و با موهای باز و پریشان و با پوشش نامناسب خیابان های بوشهر را به هم ریخته و جنجال به پا کرده بود دستگیر شد. این زن جوان که با پوشش نامناسب در خیابان های شهر بوشهر پرسه می زد و فیلم آن در شبکه های مجازی منتشر شده بود یک بیمار بود.