موفقیت

مسیر موفقیت هیچگاه
بدون شکست نخواهد بود …
اگر از شکست بترسی
هیچگاه اقدام نخواهی کرد …
و اگر اقدام نکنی هیچگاه موفق نخواهی شد…
کافیست یک نگاهی به مسیر موفقیت
ثروتمند ترین افراد جهان بیندازی
تا متوجه شوی آنها هم شکست خوردند…
اما هرگز نا امید نشدند
و ادامه دادند تا به موفقیت رسیدند